Get Adobe Flash player

EKSAMINÕUDED


1.
    ÜLDINE

1)    Eesti Aikidoliidu (edaspidi EAL) tasemeeksamid korraldab ja eksamikomisjoni liikmed määrab tehniline
       komisjon.
2)    EAL eksamikomisjon võtab vastu Dan tasemeeksamid. Kui eksamikomisjonil puudub kompetents kõrgema
       vöötaseme vastuvõtmiseks, siis taotleb EAL Hombu Dojo’lt vastava kvalifikatsiooniga instruktori saatmist
       tasemeeksami läbiviimiseks.
3)    Kyu tasemeeksamid viiakse läbi ja tasemed kinnitatakse liikmesklubide poolt.
4)    Kyu taseme eksamikava koostamisel on liikmesklubi iseseisev (õppe- ja eksamikavade koostamisel on
       soovitav järgida Hombu Dojo hindamissüsteemi põhimõtteid).
5)    EAL eksamikomisjon lähtub eksamineeritava taseme määramisel Hombu Dojo hindamissüsteemi nõuetest
       (link), mille alusel on koostatud EAL eksamikava (link).
6)    EAL tehnilisele komisjonile tuleb esitada taotlus eksamile pääsemiseks vähemalt kaks kuud enne planeeritava
       eksami kuupäeva.
7)    Eksamitaotluse esitanul on kohustuslik osaleda ettevalmistavatel ühistreeningutel.
8)    Eksamile lubamise otsustab EAL tehniline komisjon, vajadusel kaasates otsustamisele eksamineeritava
       koduklubi peatreeneri.
9)    Eksamile mitteilmumisega seotud küsimused ja võimaliku korduseksami määramine lahendatakse EAL
       tehnilises komisjonis eksamineeritava osavõtul.
10)  Väljaspool EAL-i treenijate taotlused eksamile pääsemiseks vaadatakse läbi tehnilises komisjonis ja
       otsustatakse juhatuse kaasamisel.
11)  EAL poolt korraldatud Dan eksamile, samuti liikmesklubis läbiviidavale Kyu eksamile pääsemise eelduseks on
       EAL aastatasu järjepidev tasumine.


2.    DAN TASEME MIINIMUMNÕUDED

1)    1.Dan (Shodan) – vanus vähemalt 16 aastat, 1. Kyu sooritamisest vähemalt üks aasta;
2)    2.Dan (Nidan) – vähemalt kaks aastat 1. Dan sooritamisest;
3)    3.Dan (Sandan) – vähemalt kolm aastat 2. Dan sooritamisest;
4)    4.Dan (Yondan) – vanus vähemalt 25 aastat, vähemalt neli aastat 3. Dan sooritamisest;
5)    5.Dan (Godan) – vähemalt viis aastat 4. Dan sooritamisest (taotluse Hombu Dojo’le vöötaseme omistamiseks
       kinnitab EAL juhatus tehnilise komisjoni soovitusel);
6)    6.Dan (Rokudan) – vanus vähemalt 40 aastat, vähemalt kuus aastat 5. Dan omistamisest (taotluse Hombu
       Dojo’le vöötaseme omistamiseks kinnitab EAL juhatus tehnilise komisjoni soovitusel).